جستجو

صاحب امتیاز و مدیر مسوول: اسرافیل عبادتی

دبیر تحریریه : اسکندر عبادتی

دبیرگروه سیاسی: امیر حسین عبادتی

دبیر گروه اجتماعی : هاجر سلطانی پورنشانی: تهران - خیابان ولیعصر)عج( -خیابان دمشق - پلاک11

چاپ گل آذین - توزیع: موسسه راه و زندگی

تلفن: 86034312